Banks: บริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบ

รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 30 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 10,000 บาท
อายุ
ไม่กำหนดอายุผู้สมัคร
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดยอดดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่เกิน 20,000 บาท
อายุ
18 ปีขึ้นไป
รายได้
เดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 300,000 บาท
อายุ
ช่วง 20-65 ปี
รายได้
เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 33 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 50,000 บาท
อายุ
ช่วง 20-58 ปี
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดยอดดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่เกิน 50,000 บาท
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 36 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 50,000 บาท
อายุ
ช่วง 20-65 ปี
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
อายุ
ไม่กำหนดอายุผู้สมัคร

บริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบคืออะไรและให้บริการเงินกู้ในลักษณะไหน?

สำหรับบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบนั้นจะเป็นการให้บริการปล่อยสินเชื่อที่อยู่นอกเหนือกฎหมายหรือไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเอง ดังนั้นลักษณะการบริการของบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบจึงเป็นการให้กู้ยืมเงินผ่านสินเชื่อนอกระบบแบบไม่ผ่านระบบของสถาบันการเงินในประเทศไทย และเนื่องจากการปล่อยเงินกู้นอกระบบนี้ไม่มีกฎหมายคุ้มครองทำให้บางครั้งวัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้ของบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบไม่มีความโปร่งใสรวมไปถึงอาจจะการเป็นแหล่งปล่อยเงินกู้ที่ผิดกฎหมายได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นแหล่งบริการสินเชื่อนอกระบบออนไลน์อาจจะมีต้นทางของเงินที่นำมาปล่อยกู้จากการพนันหรือยาเสพติด ทำให้ในการสมัครกู้เงินผ่านบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบนั้นมีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งหากท่านต้องการกู้เงินผ่านบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลนอกระบบนั้นท่านจะต้องทำการตรวจสอบวิธีปล่อยเงินนอกระบบของบริษัทนั้นๆ รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆ ของบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบให้ดีก่อนทำการกู้ยืม

เตือนภัยความอันตรายจากบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบ

ความอันตรายที่อาจจะเกิดจากบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบมีอะไรบ้าง? ในบทความนี้เราจะพาท่านที่สนใจกู้เงินผ่านช่องทางปล่อยเงินกู้นอกระบบมาดูกันว่าหากท่านกู้เงินผ่านสินเชื่อนอกระบบนั้นจะมีความเสี่ยงหรือความอันตรายอะไรบ้าง

  1. บริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบมักจะมีการคิดดอกเบี้ยที่สูง เพราะการปล่อยเงินกู้นอกระบบนั้นไม่มีเพดานในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของกฎหมาย ดังนั้นหากท่านสมัครบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงท่านอาจจะถูกคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเป็นอย่างมาก
  2. บริการปล่อยสินเชื่อนอกระบบมักจะมีการทวงถามหนี้ที่โหด ซึ่งหากท่านกู้เงินผ่านบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบและไม่ชำระเงินคืนหรือชำระยอดหนี้ในการขอสินเชื่อที่ค่อนข้างช้าท่านอาจจะถูกคุกคามหรืออาจจะถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกายจากบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลนอกระบบก็ได้เช่นกัน

บริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบมีกฎหมายคุ้มครองไหมเช็คเลย!

จากบทความก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดถึงบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบคืออะไรกันไปบ้างแล้ว ในบทความนี้เราจะพาท่านมาสรุปกันว่าการปล่อยเงินกู้นอกระบบนั้นมีกฎหมายคุ้มครองไหม สำหรับการสมัครสินเชื่อนอกระบบออนไลน์นั้นจะไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของกฎหมาย ทำให้ท่านที่ยื่นกู้เงินผ่านบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบจะไม่สามารถตรวจสอบหรือร้องขอความคุ้มครองในทางกฎหมายเกี่ยวกับบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงได้ ซึ่งในส่วนนี้เองเปรียบเสมือนราคาที่ท่านต้องจ่ายให้กับบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบ เพราะการกู้เงินจากแหล่งปล่อยเงินกู้นอกระบบเป็นการกู้เงินที่อนุมัติง่าย ดังนั้นในการทำสัญญาเงินกู้กับบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบจึงมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากว่าท่านจะถูกฉ้อโกงหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารสัญญาของสินเชื่อนอกระบบหรือไม่

Scroll to Top