Offer Categories: บัตรเครดิต

รายได้
เดือนละ 50,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้
เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 500,000 บาท
อายุ
ช่วง 20-80 ปี
รายได้
เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้
เดือนละ 70,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
รายได้
เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 20 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อายุ
ช่วง 20-80 ปี
รายได้
เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
รายได้
เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 500,000 บาท
อายุ
ช่วง 20-65 ปี
รายได้
เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 20 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อายุ
ช่วง 20-80 ปี
รายได้
เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อายุ
ช่วง 20-60 ปี

บัตรเครดิต

ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของคุณผู้อ่านหลายท่านเป็นการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย บ้างอาจจะเร่งรีบ บ้างอาจจะต้องการความง่ายในการใช้ชีวิต โดยหนึ่งในตัวช่วยที่ช่วยให้ชีวิตของคุณผู้อ่านมีอิสระทางด้านการใช้จ่ายทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นจะเป็นอะไรนั้นสามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้ โดยบทความนี้จะกล่าวถึงความหมายของสิ่งดังกล่าว ตลอดจนวิธีการทำสิ่งดังกล่าว เรื่อยไปจนถึงการแสดงตัวอย่างเปรียบเทียบสิ่งดังกล่าวในหลากหลายสถาบันทางการเงินว่าธนาคารไหนดีประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)

บัตรเครดิต คืออะไร?

จากบทนำที่กล่าวมาข้างต้น หนึ่งในตัวช่วยที่ช่วยให้ชีวิตของคุณผู้อ่านมีอิสระทางด้านการใช้จ่ายทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นประจำพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ได้แก่ บัตรเครดิต (Credit Card) นั่นเอง โดยบัตรเครดิต หรืออีกชื่อหนึ่งคือ บัตรสินเชื่อ บัตรเครดิต คือบัตรบริการจากสถาบันทางการเงิน เพื่อให้ลูกค้าผู้ที่ต้องการมีอิสระทางด้านการใช้จ่ายทางด้านการเงินสามารถใช้บัตรดังกล่าวจ่ายมูลค่าของสิ่งของ รวมถึงบริการแทนเงินสดได้

หากถามว่าบัตรเครดิตที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบันเป็นบัตรเครดิตธนาคารไหนดีอาจจะตอบยากเนื่องจากบัตรเครดิตในโลกใบนี้ปัจจุบันปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) มีให้เลือกทำบัตรเครดิตมากมาย ผู้อ่านบางท่านอาจจะคุ้นหูกับบัตรเครดิตจากวีซา (Visa), มาสเตอร์การ์ด (MasterCard), ยูเนี่ยนเพย์ (Unionpay) และอเมริกันเอกซ์เพรสกันมาบ้าง บัตรเครดิตที่กล่าวมานั้นสามารถใช้จ่ายจ่ายมูลค่าของสิ่งของ รวมถึงบริการแทนเงินสดได้เหมือนกัน หากจะแตกต่างกันได้ตามจำนวนวงเงินภายในบัตรเครดิตแต่ละยี่ห้อนั่นเอง โดยจะถูกหักออกด้วยค่าสินค้า และ/หรือบริการที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หมายรวมถึงดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมในการสมัครใช้งานบัตรเครดิต รวมไปถึงหนี้สินจากการใช้บัตรเครดิตที่ต้องชำระทุกเดือน

เมื่อพูดถึงบัตรเครดิต หนึ่งสิ่งที่ไม่กล่าวถึงเลยก็อาจจะไม่ครอบคลุมบทความเรื่องบัตรเครดิต โดยสิ่งนั้นได้แก่ วงเงินการใช้จ่ายของบัตรเครดิตใบนั้นๆ โดยวงเงินบัตรเครดิตดังกล่าวจะต้องไม่เกินยอดวงเงินที่ธนาคาร และ/หรือสถาบันทางการเงินอนุมัติให้ ซึ่งมีให้เลือกชำระทั้งแบบคืนเต็มจำนวน ชำระคืนทั้งแบบจ่ายขั้นต่ำ หรือแม้กระทั่งการผ่อนชำระ เป็นต้น

สืบเนื่องต่อจากย่อหน้าก่อนหน้านี้ที่ได้กล่าวถึงการทําบัตรเครดิต คืออะไรแล้ว และตัวเลือกในการทำบัตรเครดิตหากแบ่งประเภทบัตรเครดิตตามสากล ซึ่งปัจจุบันปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) บัตรเครดิตมีหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายประเภท ดังนี้

ประเภทบัตรเครดิตปัจจุบันปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) : Visa

ประเภทบัตรเครดิตตามสากล บัตรเครดิตแรกที่จะกล่าวถึงได้แก่ บัตรเครดิตวีซ่าซึ่งเป็นหนึ่งในบัตรเครดิตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในระดับสากล โดยบัตรเครดิตวีซ่ามีประวัติกำเนิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คูรผู้อ่านสามารถใช้บัตรเครดิตวีซ่าสำหรับการใช้จ่ายในร้านค้า รวมถึงบริการต่างๆ ที่รองรับบัตรเครดิตแบรนด์นี้ได้ทั่วโลกครอบคลุมกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

ประเภทบัตรเครดิตปัจจุบันปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) : MasterCard

ประเภทบัตรเครดิตตามสากล บัตรเครดิตต่อมาได้แก่ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดซึ่งเป็นอีกหนึ่งในบัตรเครดิตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสากลเช่นเดียวกับ Visa ผู้สมัครบัตรเครดิต MasterCard มีจำนวนมากไม่แพ้บัตรเครดิตอื่นๆ นอกจากบริการด้านบัตรเครดิตแล้ว MasterCard ยังมีบริการนอกเหนือไปอีกขั้น เช่น บริการบัตรเดบิต และบัตรพรีเพด

ประเภทบัตรเครดิตปัจจุบันปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) : JCB

ประเภทบัตรเครดิตตามสากล บัตรเครดิตต่อมาข้ามมาฝั่งเอเชียกันบ้างซึ่งเป็นบัตรเครดิตจากดินแดนปลาดิบอย่างบัตรเครดิตของ JCB จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบัตรเครดิตที่รองรับสิทธิโปรบัตรเครดิตสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่การใช้บัตรเครดิตเมื่อจองตั๋วเครื่องบิน การใช้บัตรเครดิตเมื่อจองที่พักโรงแรม ตลอดจนการใช้บัตรเครดิตเมื่อซื้อสินค้า และบริการต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น และในสนามบิน

การทําบัตรเครดิต 

เมื่ออ่านมาถึงย่อหน้านี้แล้ว ผู้อ่านหลายท่านอาจจะเริ่มตัดสินใจอยากทําบัตรเครดิต อยากทราบว่าทําบัตรเครดิตใช้อะไรบ้าง อยากทราบว่าวิธีสมัครบัตรเครดิตต้องทำอย่างไรบ้าง ตลอดจน, บัตรเครดิตธนาคารไหนดี แต่ก่อนที่จะไปทราบถึงวิธีสมัครบัตรเครดิต โปรบัตรเครดิต เครดิตธนาคารไหนดี 2567 จะขอพาคุณผู้อ่านทุกท่านมาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตเสียก่อน โดยคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตโดยส่วนใหญ่มีดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต

  1. ผู้สมัครทําบัตรเครดิตต้องถือสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปี – 60 ปีบริบูรณ์
  2. ผู้สมัครทําบัตรเครดิตต้องมีรายได้มากกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือน ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันทางการเงิน และ/หรือธนาคารในแต่ละแห่ง
  3. หากผู้สมัครทําบัตรเครดิต 2024 เป็นชาวต่างชาติ ผู้สมัครทําบัตรเครดิตต่างชาติต้องมี Work Permit สำหรับทำงาน ตลอดจนอยู่อาศัยในประเทศไทย
  4. หากผู้สมัครทําบัตรเครดิตเป็นเจ้าของกิจการ ผู้สมัครทําบัตรเครดิตรายดังกล่าวต้องมีรายได้ขั้นต่ำสถาบันทางการเงิน และ/หรือธนาคารในแต่ละแห่งกำหนด

หลังจากที่ได้ทราบถึงคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครทําบัตรเครดิตกันไปแล้ว ลำดับต่อมาภายในบทความบัตรเครดิตนี้จะยกตัวอย่างหนึ่งในบัตรเครดิตที่ดีที่สุดมาจำนวนทั้งสิ้น 2 บัตรเครดิตจาก 2 ธนาคาร เพื่อตอบคำถามที่ผู้อ่านหลายท่านอาจตั้งคำถามว่าบัตรเครดิตธนาคารไหนดี 2567 จากการเปรียบเทียบบัตรเครดิตทั้งด้านแต้มบัตรเครดิตสำหรับบัตรเครดิตสะสมแต้ม ตลอดจนโปรบัตรเครดิต วงเงินของบัตรเครดิตธนาคาร รวมถึงวิธีสมัครบัตรเครดิตที่ดีที่สุด เป็นต้น

Scroll to Top